Garantie Liebherr

WoW! Keukens: Nooit meer te veel betalen!

Garantie Liebherr

7 JAAR ZEKERHEIDSCERTIFICAAT
Op de door Buram Electro B.V. in Nederland geleverde inbouwapparaten geeft het zekerheidscertificaat in combinatie met de originele, gespecificeerde aankoopnota in het derde tot en met het zevende jaar na aankoop extra zekerheid. De ingangsdatum van het zekerheidscertificaat wordt bepaald door de afleverdatum die staat vermeld op de leveringsfactuur van de desbetreffende detaillist. Wanneer het serienummer in het apparaat niet overeenkomt met het geregistreerde serienummer of het serienummer onbekend is (product is niet door Nederlandse importeur Buram Electro B.V. geïmporteerd), kan geen beroep worden gedaan op extra zekerheid. De extra garantie is van toepassing onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan consumenten toekent. Het inbouwapparaat dient binnen 6 maanden na aankoop te zijn geregistreerd.

Het zekerheidscertificaat geldt zowel voor onderdelen als arbeidsloon. U betaalt slechts de op dat moment geldende voorrijkosten per apparaat.

Het zekerheidscertificaat is enkel geldig indien het apparaat wordt gebruikt in overeenstemming met de aanwijzingen zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het apparaat is geproduceerd.

Onder het zekerheidscertificaat vallen niet: glasbreuk, verlichting, losse kunststof onderdelen of accessoires, draadmanden en -roosters en alle beschadigingen aangebracht door de gebruiker of derden. Tevens zijn uitgesloten storingen als gevolg van installatiefouten, oneigenlijk gebruik, opzet of grove schuld en ongeautoriseerde wijzigingen aan het apparaat.

Buram Electro B.V. vergoedt niet de kosten van reparaties die niet door de Servicedienst van Buram Electro B.V. of in haar opdracht zijn uitgevoerd. Ook is Buram Electro B.V. niet aansprakelijk voor gevolgschade, die direct of indirect uit een storing voortvloeit.

U kunt alleen aanspraak maken op het zekerheidscertificaat voor reparaties binnen Nederland. Indien ten onrechte een beroep op de Servicedienst wordt gedaan, zullen voorrijkosten en arbeidsloon aan de gebruiker in rekening worden gebracht, volgens de op dat moment geldende tarieven. Dit is het geval indien de omschrijving van de aard van de storing door de gebruiker niet leidt tot de vaststelling van een defect of gebrek.

Een reparatie gedurende de looptijd van het zekerheidscertificaat verlengt de duur van het zekerheidscertificaat niet.

WOW! KEUKENS BV

WoW! Keukenstudio
Prof. Eykmanweg 19
5144 ND Waalwijk
0416 537 070
info@wowkeukens.nl